Om

Vilka är vi och vilket syfte har vi?

Vi som har skapat denna sida är eleverna som deltar i modersmålsundervisning i tyska och deras lärare Antje Berggren. Vi kommer ifrån olika skolor i Helsingborg och är elever från förskoleklassen till åk 9.

Vi kommer att arbeta med olika tema under årets lopp som är kopplat till ämnet modersmål och dess centrala innehåll. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet och ge förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga.

Att träna ansvarstagande, inflytande och samarbeta i samband med IKT och multimodala arbeten är också en av målen. Elevernas nyfikenhet och kreativitet ska speglas i de olika digitala dokument. (bilderna, videoklippen eller quiz)

Den här bloggen kommer att beskriva arbetet i ämnet modersmål. De äldre eleverna bloggar vid olika lektionstillfälle om vad som händer. Eleverna skriver gemensam med läraren om de olika arbeten och skapa eget digitalt material. De olika blogginlägg kommer att visa elevarbeten ifrån samtliga elever och alla årskurser.  De  olika exempel ska visa elevernas språkutveckling samt deras tanker kring vad de har lärt sig.

Vilka har skapat webbplatsen?

Strukturen och utseende har framför allt läraren i samarbete med de äldre eleverna skapat. Men alla fick vara med i bloggens utveckling och kunde bidra med sina tankar och idéer. Därför finns till exempel en egen rubrik för spel och en för hemuppgifter.  (förslag från yngre elever och föräldrar)

På grund att vi bara ses en gång i veckan för 60 minuter fick vi integrera bloggskrivandet i undervisningen. (tiden räcker ju aldrig till;-) Därför bestämde vi oss att alla elever ska kunna bidra med olika digitala arbeten kring temat. Sedan får gruppen möjlighet att blogga tillsammans i form av en veckobrev. Enstaka elever kunde också testa att skriva en egen inlägg om böcker som de har läst.

Men framför allt skulle bloggen växer fram som ett gemensamt arbete av alla elever.

Vem är våra mottagare?

Vi vänder oss till alla som är intresserad av att ta del av vårt arbete. Det kan vara andra lärare, föräldrar, elever på egna skolan och andra skolor, familjerna i Sverige eller utomlands. Material (texter, filmer, foton, ljud) på bloggen är skapat av samarbetet av eleverna och läraren Antje Berggren eller har fått ägarens tillstånd.

Bloggen används som en aktiv del i undervisning – till exempel för att se andra elevers arbete, diskutera framstegen och utvärdera lärandet. Samtidigt är material på bloggen tillgänglig för elever som vill förbereda sig eller i efterhand bearbeta lektionens innehåll, fördjupa sina kunskaper och träna de olika språkliga förmågorna. Elever som missade undervisningen har möjlighet att komma i kapp.

Hur arbetar vi med upphovsrätten och källor?

I undervisningen diskuterar vi regelbundet om hur viktigt det är att bara använda material som man får. Till exempel lärde vi oss att vi inte kan ta vilka digitala bilder som helst. Man behöver få reda om upphovsrätten och kanske ange källan. Likadant fungerar det med musik och film.

Det som vi tycker är enklast – ta egna bilder, rita själv eller skapa dem digitalt.

I vårt bokprojekt ”Pinipas Abenteuer” har vi kontaktat författarna för att få rätten att ta bilder från boken som får visas på bloggen. Vi fick länka till deras webbsida och kunde också vara med i en av deras inlägg. I detta fall ledde frågan om upphovsrätten till en mycket lyckat samarbete, brevväxel och en autentisk och rolig lärandesituation.

Kopplingen till läroplanen – Lgr11, kursplan Modersmål

Syfte

att utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Centralt Innehåll

Vi skriver och läser digitala texter:

läsa och skriva (åk 1-3)

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

• Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

läsa och skriva (åk 4-6)

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Vi talar in röst, gör video och lyssna på andras inspelningar:

tala, lyssna och samtala

• Muntligt berättande för olika mottagare. (åk 1-3)

• Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. (åk 1-3, 4-6, 7-9)

• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare. (åk 7-9)

Vi skriver digitala böcker och skapar egna film:

Berättande texter och sakprosatexter (åk 1-3)

• Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

• Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

• Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Berättande texter och sakprosatexter (åk 4-6)

• Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

• Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

Berättande texter och sakprosatexter (åk 7-9)

• Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Vi dokumenterar olika traditioner genom bild, text och film:

Kultur och samhälle 

• Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang. (åk 1-3)

• Lekar och musik från områden där modersmålet talas. (åk 1-3)

• Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner. (åk 4-6)

• Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige. (åk 7-9)

• Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige (åk 4-6)

Varför ska vi vinna?

Vi ska vinna eftersom vi har kunnat integrera bloggen i ett ämne som undervisas utanför den vanliga skoldagen och i grupper som är både blandad med elever från olika ålder och skolor. Den digitala världen är flerspråkig precis som vi. Därför är digitala verktyg för oss inte bara en väg för att utveckla nya språkliga kunskaper men också en möjlighet för att bygga broar till Tyskland eller andra tysktalande elever utanför Sverige. (som gjorde genom ett eTwinning projekt, där vi också fick möjlighet att presentera bloggen och berätta om vårt samarbete med webbstjärnan)

Under årets lopp har vi visat att vi kan använda olika digitala verktyg och samarbeta för att kunna genomföra större projekt. Genom att planera olika digitala aktiviteter, skapa bild, ljud och film, har alla elever blivit integrerat i arbetet med olika tema.

Vad har vi lärt oss?

Vi har lärt oss

 • vad det betyder att publicera på en blogg.
 • att man måste tänka på vem det är som är mottagare och att innehållet få användas.
 • att man behöver kontrollera det som man vill publicera extra noggrann.
 • hur en blogg fungerar och är uppbyggt
 • hur man kan integrera olika digitala verktyg
 • vad man måste tänka på när man använder bilder ifrån internet
 • vilken typ av information man skulle vilja få på bloggen
 • vilka möjligheter det finns för att motivera elever att skriva och läsa på modersmål (riktiga mottagare och meningsfulla uppgifter)